جایگاه خلسه در عرفان مولوی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 علوم انسانی ، تهران ، ایران

چکیده

چکیده
در عرفان اسلامی، تجربه عرفانی و کشف شهود است که دریافت های معنوی و الهی را برای عارف به ارمغان می آورد و این واردات غیبی درحالتی بین خواب و بیداری به نام خلسه انتقال می یابند که سالک در اثر پاکی درون و قطع دلبستگی از امور دنیوی و مادی به عالم مجرد وصل می شود. مولوی به عنوان یکی از بزرگترین عارفان قرن هفتم قمری در آثار خود نشان می دهد که به فراوانی چنین حالتی را تجربه کرده است و به قولی در حالت خلسه اشعاری ماورایی سروده و دریافت هایی غیبی داشته است. گاهی چنان مست حق شده که خطورات قلبی عمیق می یابد و حالت خلسه خود را با نام «بیخودی»، «جذبه»، «بی هوشی»، «دیوانگی»، «مستی» و مانند آن توصیف می کند که در این مقاله موارد شهودی خلسه وار مولوی مطالعه می شود.
و امروزه از خلسه با نام های متفاوتی در آثارهای مختلف هم یاد شده است.
کلید واژه ها:
عرفان و تصوف، کشف و شهود، خلسه، مولوی، بیخودی، جذبه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Tear in Rumi's Sufism

نویسندگان [English]

  • علی اکبر علی اکبر 1
  • maryam rashidi 2
1 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2 Humanities, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Mysticism experience and revelation ,from the viewpoint of Islamic Mysticism, are the most essential instrument for mystic to receive spiritual inspiration and the mystical knowledge.


Such spiritual inspiration receive to mystic in a type of altered state of consciousness characterized by greatly reduced external awareness and expanded interior mental , which designated KHALSEH (ecstasy)


Mawlana Rumi (1207-74) as one of the world’s most revered mystical poets , produced a prolific range of inspiring and devotional poetry in his such mysticism ecstasy

He describes his ecstasy as a loss of self-control , rapture and sometimes a temporary loss of consciousness.In this article, we attempt to review Mawlana’s Ecstasy.

And today, the tale of different names is also mentioned in various works.
Keywords: Mysticism٫ Sufi , Revelation , Ecstasy, Mawlana Rumi , loss of self-control ٫Rapture1- Associate

1- Associate Professor of Shahid Rajaee Teacher Training University (ali412003@yahoo.com)
2. Master of Persian Literature (rashidi-1395@yahoo.com)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mysticism٫ Sufi
  • Revelation
  • Ecstasy
  • Mawlana Rumi
  • ٫Rapture