پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

گروه روانشناسی - عضو هیت عامی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مهاباد انجام شده است. روش پژوهش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود آماری پژوهش حاضر 175 نفر (97زن، 78 مرد) دانشجویان در سال 1396-97 به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.. ابزار های گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های بهزیستی ذهنی (مولوی، ترکان، سلطانی و پالاهنگ)، مقیاس معنا در زندگی( استگر، فریزر، اویشی و کالر )و پرسشنامه خوددلسوزی (SCS) نف بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که رابطه مؤلفه ی جستجوی معنا با بهزیستی ذهنی بیشتر از مؤلفه ی معناداری زندگی و بین مؤلفه های شفقت به خود با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری و مؤلفه های معنای زندگی و شفقت به خود در پیش بینی بهزیستی ذهنی نقش معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of mental well-being based on the meaning of life and self-esteem among students of Payame Noor University of Mahabad

نویسنده [English]

  • heman mahmodfakhe
Department of Psychology - Faculty Member of Payame Noor University
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the prediction of mental well-being based on the meaning of life and self-esteem among students of Payame Noor University in Mahabad. Methodology: This descriptive study was a correlation study. In this regard, 175 women (97 female, 78 male) students were randomly selected in the year 1396-97. The instruments for collecting the Mowlavi, Torkan, Soltani and Palangang subjective well-being questionnaires were Meg's Meaning in the life of Stareg, Frazer, Oishi and Coler and the Self-Death Questionnaire (SCS). Also, to test the hypotheses, Spearman correlation test, multivariate analysis of variance, multiple regression analysis and Pearson were used for statistical analysis using SPSS 20 software. The results indicated that: 1 the relationship between the search component of meaning and subjective well-being is more than the significant component of life. This hypothesis is confirmed. There is a positive and significant relationship between self-compassion components and subjective well-being. 3. The components of meaning of life and self-compassion play a significant role in predicting mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subjective well-being
  • the meaning of life
  • Self-compassion