بررسی تاثیررایانه به عنوان فناوری نوین آموزشی درایجاد محیط های متنوع یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

ورود فناوری های آموزشی در آموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیرمی تواند فرصتهای یادگیری متنوعی را ایجاد کندو در مقایسه با آموزش سنتی معلم محور،دارای مزایای مانند بازخورد فوری، انفرادی کردن آموزش، افزایش دامنه توجه و انگیزه و تعامل و یادگیری متنوعی را برای آنهاست.که باعث کیفیت بخشی به آموزش این کودکان می شود.از این رو مقاله حاضر به نقش و اهمیت و تاثیر رایانه به عنوان فناوری نوین آموزشی در ایجاد محیط های متنوع یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر می پردازد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است و از کتب،مقالات،مجلات استفاده شده است.از یافته های این تحقیق این است که رایانه به عنوان یک وسیله آموزشی درجهت انفرادی کردن آموزش،ایجاداعتماد به نفس و دوری از تدریس سنتی یکنواخت،باعث بهبود و افزایش کارایی معلمان،افزایش ذخیره لغات و اطلاعات دانش آموزان در جهت انجام تمرینات اضافی و هم باعث یادگیری بهتر و سریع ترکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می شودو رایانه را می توان به عنوان یک وسیله آموزشی مناسب در یادگیری و تعلیم و تربیت این کودکان مورد بررسی قرار داد.ونتیجه این است که مدارس باید به ابزارهای مطلوب آموزشی ازجمله رایانه با امکانات جانبی مجهز شوند و مشکلات احتمالی از جمله ایجاد عادات نادرست مانند وابستگی زیادبه این فناوری ، غفلت از آموزش رودرو توسط مربی و تسلط کم والدین را بر طرف نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• Investigating the impact of computer as a modern educational technology developing learning environment for education of mentally retarded students

نویسنده [English]

  • seied mohammad fatemi
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه پیام نور تهران
چکیده [English]

Abstract
 
The main purpose of this research is to explore the religious extremism and the role of Islamic education and training to control it. The research tool includes all the documents related to the religious extremism and the way used to form religious extremism by religious education. The analysis method in the current research is the thematic analysis. The results of the research show that the components of religious extremism include violence against opponents or dissidents, considering the opponents as pagan, participation in extremist discussions and assassination of personality, terror in the society by terrorizing people, bombing and attacking public places, creating limitation in society regardless of the general conditions and the religious rules. Also, the components of desired education in controlling the extremism are the proper education of children from the beginning and guiding them to the right path of religion, teaching them Islamic ethics and the tolerance in Ahlolbait’s behavior, spiritual issues, positive thinking, affection to others, highlighting the bitter historical events caused by extremism, the tolerance of Islamic governments in religious terms, the tendency of Islamic countries to the principles such as unity, love, friendship, the desire of the younger generation to study in different fields, and comprehensive knowledge of religion and politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Religious extremism
  • Education
  • Islamic countries
  • Qualitative content analysis