شناسایی مولفه‌های مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی در برنامه‌درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزگار/ وزارت آموزش و پرورش

2 دانشجو- معلم/ وزارت آموزش و پرورش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه های مهارت های زندگی مطابق سازمان بهداشت جهانی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی و از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 99-98 بود که تمامی کتاب های پایه های سوم تا ششم مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شد. جهت اطمینان و اعتبار بخشی به دقت و صحت داده ها از روش خود بازبینی محقق و تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی استفاده شد. مراحل تجزیه و تحلیل داده ها عبارتند از: 1) تعیین واحدهای معنایی 2) کدگذاری واحدهای معنایی 3) طبقه بندی کدها 4) تعیین درون مایه ها مورد بررسی قرار گرفت یافته های این تحقیق، 6 درون مایه تعاملات بین فردی، ساختارسازی تعامل، دوست مداری، نگرش آفرینی، تصمیم گرایی و هشیار سازی و 23 کد طبقه بندی شده و 141 کد اولیه را در بر می گیرد. بنابراین می توان گفت که مهارت های زندگی در دوره ابتدایی دربرگیرنده ابعاد و ویژگی هایی است که اهمیت آنها توسط سازمان های جهانی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of life skills of the World Health Organization in the elementary school social studies curriculum: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • reza masouminejad 1
  • atieh lamei 2
1 Teacher / Ministry of Education
2 Student-teacher / Ministry of Education
چکیده [English]

The place of human capabilities in social society is manifested when it can be defined in order to develop life goals. In other words, having desirable conditions in life is possible if it is defined in accordance with life skills. Life skills are competencies that the educational system prepares and prepares for students in the learning process. The aim of this study was to identify the characteristics of life skills according to the World Health Organization in the social studies curriculum. The research approach was qualitative and documentary study. The research population included elementary school social studies textbooks in the 99-98 academic year, in which all third to sixth grade textbooks were studied. Content analysis method was used to Coding method. To ensure and validate the accuracy of the data, the researcher's self-review method and the technique of obtaining accurate parallel information were used. The steps of data analysis are: 1) Determining semantic units 2) Coding semantic units 3) Classifying codes 4) Determining themes The findings of this study were examined, 6 Themes of interpersonal interactions, Structuring interaction, Friend Orientation, attitude creation, decision-making and awareness, and 23 classified codes and 141 primary codes. Therefore, it can be said that life skills in elementary school include dimensions and characteristics whose importance has been identified by global organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • World Health Organization
  • Social Studies
  • elementary school