بررسی میزان اثربخشی روش تدریس مبتنی بر کارت های بازی در آموزش تلفیقی جغرافیا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیارجغرافیا، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کارایی استفاده از کارت‌های بازی در آموزش تلفیقی جغرافیا انجام گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش آموزان پسر سال پنجم دبستان شهرستان نجف آباد بوده که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بوده اند. به منظور انتخاب نمونه‌ی آماری، یک دبستان از 18دبستان پسرانه‌ی این شهر به صورت تصادفی انتخاب شد که دارای دو کلاس پنجم با تعداد 25 و 27 دانش آموز بود. روش تحقیق انتخاب شده شبه آزمایشی بود که به منظور اجرای آن، از دانش آموزان دو کلاس یک پیش آزمون از درس‌های 1 تا 10 کتاب مطالعات اجتماعی پنجم گرفته شد. تحلیل آماری، تفاوت معنی داری را بین نمرات دانش آموزان دو کلاس نشان نداد. بنابراین، به طور تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. سپس، در طی 3 جلسه، گروه آزمایش به بازی با کارت های کشورهای همسایه‌ی ایران پرداخته و به گروه کنترل نیز همان محتوا به روش سنتی تدریس شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون یکسانی گرفته‌شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری t-test در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت که دانش آموزانی که بر اساس روش کارت های بازی کشورها آموزش دیده بودند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند، عملکرد بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of playing cards based teaching method In Integrated geography education

نویسندگان [English]

  • Rasoul Sharifi Najafabadi 1
  • nahid irannejad Najaf Abadi 2
1 Assistant Professor of Geography, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student of Educational Psychology, Payame Noor University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of playing cards in geography education. The statistical population of this study consisted of all male students in the fifth grade of primary school in Najaf Abad who were studying in the academic year 1398-1989. To select the statistical sample, one of the 18 boys' elementary schools in the city was randomly selected with two fifth-graders with25 and 27 students, The research method was quasi-experimental in which two pre-test students from grades 1 through 10 of fifth grade social studies textbooks were recruited. Statistical analysis showed no significant difference between the scores of the two classes. Therefore, one class was randomly selected as the experimental group and the other as the control group. Then, during three sessions, the experimental group played cards with the neighbors of Iran and the control group was taught the same content in the traditional way. At the end of the two groups, the same post-test was taken based on the activities and applications of the book. The obtained data were analyzed using t-test in SPSS software. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the two groups. Therefore, it can be said that the students who were trained according to the countries' playing cards method performed better than the students who were trained in the traditional way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Methods
  • Geography education
  • Playing cards
  • Neighboring countries
  • Social Studies