نظریه سازنده گرایی اجتماعی و دلالتهای آن برای فرایند یادگیری و تدریس

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

استایار روان شناسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از رویکردها در آموزش نوین استفاده از نظریه های جدید یادگیری در تدریس می باشد. نظریه پردازان یادگیری نظریه های گوناگونی ارائه نموده اند. یکی از جدیدترین آنها نظریه سازنده گرایی است که یک تغییر پارادایم در معرفت شناسی و نظریه های یادگیری قلمداد می شود. طبق این دیدگاه فلسفی – روان شناختی، واقعیت و معنی به طور فعال توسط خود افراد و در ذهن آنها ساخته می شود، و افراد بیشتر آنچه را که یاد می گیرند، خود می سازند. اصول اساسی سازنده گرایی به نظریه های یادگیری جان دیویی، ژان پیاژه و جروم برونر، و ویگوتسکی بر می گردد. یکی از بانفوذ ترین نظریه های سازنده گرا که توسط ویگوتسکی ارائه شده است، سازنده گرایی اجتماعی است. امروزه سازنده گرایی به عنوان یک نیروی با نفوذ و قوی در اصلاح فرایند یاددهی- یادگیری مطرح است. هدف این مقاله تشریح دلالت های این نظریه برای تدریس و یادگیری بود. در این راستا پس از مرور مبانی نظری پژوهش، نظریه یادگیری سازنده گرایی اجتماعی بررسی و تشریح شد. یافته نشان داد، این نظریه دلالتهای زیادی برای تدریس یادگیرنده – محور دارد. در نتیجه ویژگیهای کلاس درس سازنده نگر، راهبرد های تدریس مبتنی برآن، نقش معلمان و دانش آموزان درآن مشخص گردید. نتایج نشان داد این نظریه مزایای بالایی داشته و برای همه جنبه های زندگی آموزشگاهی، فرصتهایی فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Social Constructivism and Its Implications for the Learning and Teaching Process

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Fathi
Assistant Professor of Psychology, Farhangian University
چکیده [English]

One of the approaches in modern education is the use of new learning theories in teaching. Learning theorists have proposed various theories. One of the newest is constructivism theory, which is a paradigm shift in epistemology and learning theories. According to the philosophical-psychological view, reality and meaning are actively constructed by individuals themselves and in their minds, and most people make what they learn. The basic tenets of constructivism refer to the learning theories of John Dewey, Jean Piaget and Jerome Bruner, and Vigotsky. One of the most influential constructivist theories put forward by Vigotsky is social constructivism. Today, constructivism is emerging as a powerful and influential force in refining the teaching-learning process. The purpose of this article is to explain the implications of this theory for teaching and learning. In this regard, after reviewing the theoretical foundations of research, the theory of social constructivism learning was reviewed and described. The findings indicated that this theory has many implications for learner-centered teaching. Consequently, the characteristics of the constructivist classroom, its teaching strategies, the role of teachers and students were identified. The results show that this theory has high benefits and provides opportunities for all aspects of school life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • Constructivism
  • constructivism theory
  • social constructivism
  • constructivist class