نویسنده = پرویز جمشیدی مهر
تعداد مقالات: 3
1. تأثیرات آموزش آنلاین بر الگوهای هویتی - تربیتی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1400، صفحه 75-90

نصیبه عبدی پور؛ پرویز جمشیدی مهر


2. نقش آموزشی معلم در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ با تأکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1400، صفحه 71-84

نصیبه عبدی پور؛ پرویز جمشیدی مهر


3. تأثیرات منفی فضای مجازی بر الگوی تربیتی دانش آموزان در عصر پساکرونا؛ با استفاده از نظریه جوزف نای

دوره 7، شماره 22، بهار 1400، صفحه 23-38

حمزه علی بهرامی،؛ پرویز جمشیدی مهر؛ نصیبه عبدی پور